Metropolitaan Kustlandschap 2100
Lange termijn bouwstenen voor de kustzone
NL | ENG | FR
Gerelateerde en parallelle onderzoekstrajecten

De betrokken beleidsdomeinen hebben elk hun lopende studietrajecten. Metropolitaan Kustlandschap 2100 wil aan deze parallel lopende studietrajecten vernieuwende lange termijninzichten aanreiken die ontstaan uit haar geïntegreerd grensoverschrijdend ruimtelijk onderzoek. Zo kunnen de inzichten van Metropolitaan Kustlandschap 2100 dienstig zijn voor het lopende onderzoekstraject Vlaamse Baaien van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW), de ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van Ruimte Vlaanderen (RV) en het detecteren van potentiële pilootprojecten kust van het Team Vlaamse Bouwmeester (TVB). Ze kunnen ook inspiratie bieden voor het langetermijnkader voor bijvoorbeeld het federale Marien Ruimtelijk Plan, de ruimtelijke planningsinitiatieven van de provincie en de kustgemeenten, en vice –versa.

Gerelateerde plannen en onderzoekstrajecten vindt u onder ‘Links’.

Het onderzoekstraject Vlaamse Baaien (MOW)

De doelstelling van het project Vlaamse Baaien is om te komen tot een uitgebalanceerd pakket van maatregelen voor de klimaatadaptatie van de Vlaamse Kust. Tegen de horizon van 2100 bieden die maatregelen meerwaarde op vlak van vijf centrale waarden: veiligheid, aantrekkelijkheid, natuurlijkheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van Ruimte Vlaanderen (RV)

Het BRV is de basis voor een strategisch, dynamisch en realisatiegericht ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. Het omvat onder meer een visie op de ruimtelijke organisatie in 2050 en een overzicht van de voornaamste ruimtelijke transformaties die de komende decennia moete worden gerealiseerd. Het plan is momenteel in voorbereiding in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners op het terrein. De bevoegde minister streeft ernaar de Vlaamse Regering in 2016 te vragen een ontwerp-BRV goed te keuren.

Pilootprojecten van het Team Vlaamse Bouwmeester (TVB)

De pilootprojecten van het Team Vlaams Bouwmeester trachten innovatieve ideeën in de realiteit te testen. Het is de bedoeling om aan te tonen dat andere benaderingen dan de gangbare in de realiteit kunnen worden uitgevoerd. Op dit moment heeft het Team Vlaams Bouwmeester trajecten van pilootprojecten opgestart m.b.t. de thema’s wonen, zorg en productief landschap. Mogelijk zullen in de toekomst andere thema’s aan bod komen, zoals hernieuwbare energie en de kust.